Jest to klasyczna oraz niezwykle skuteczna i popularna metoda badań ilościowych, sprowadzająca się do bezpośredniego spotkania ankietera i respondenta – bazuje ona na wcześniej opracowanych kwestionariuszach, zawierających zadawane badanemu pytania oraz pozwalających na odnotowywanie jego odpowiedzi. Wywiad może być prowadzony w formie tradycyjnej, z wykorzystaniem kwestionariusza w wersji papierowej (badanie typu PAPI Paper Assisted Personal Interview) lub wspomagany komputerowo (badanie typu CAPIComputer Assisted Personal Interview) – dostępność mobilnego urządzenia elektronicznego (tablet/laptop) pozwala korzystać z kwestionariusza w formie aplikacji, automatycznie eksportować uzyskane odpowiedzi do centralnej bazy wyników oraz przedstawiać respondentowi w trakcie wywiadu wszelkiego rodzaju materiały multimedialne (grafiki, nagrania audio/video, prezentacje), jeśli wymaga tego specyfika danego badania.