Nieodłącznym aspektem każdej działalności jest gospodarowanie powstającymi w jej toku odpadami. Względy o środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie zaowocowały szeregiem przepisów prawnych, które normują właściwy sposób postępowania z odpadami, przy czym przepisy te, jak wszystkie inne, ulegają sukcesywnym zmianom – za ich ponowne rozszerzenie w ostatnim czasie odpowiada m.in. ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403). Nowe rozwiązania pozwalają poprawiać gospodarkę odpadową w skali kraju, przede wszystkim jednak niosą ze sobą uproszczenie dla przedsiębiorców, gdyż zapewniają im realizację ustawowych obowiązków z zakresu rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w dogodnej elektronicznej formule. Jak każde zmiany jednak, także i te wymagają dokonania pewnych wdrożeń i dostosowań – zaniechanie tych czynności nie jest w interesie przedsiębiorców, zwłaszcza że podlegać może dotkliwym sankcjom.Dzięki naszemu szkoleniu będą mogli Państwo poznać i sprawnie zastosować nowe przepisy, gdyż wskazujemy w nim m.in.:

 • jakie obowiązki ciążą na podmiotach prowadzących gospodarkę odpadami;
 • jakie podmioty zobligowane są figurować w rejestrze podmiotów BDO i jak odbywa się procedura rejestracji;
 • jak po 1 stycznie 2020 roku należy prowadzić ewidencję i sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami;
 • jak dopełnić postanowień zapisów nowelizacyjnych w zakresie pracy w systemie BDO, które obowiązują od 1 stycznia 2020 roku.


Adresaci szkolenia:

 • podmioty wprowadzające na rynek produkty i produkty w opakowaniach oraz realizujące w związku z tym gospodarkę odpadami;
 • podmioty działające w branży gospodarki odpadami;
 • podmioty prowadzące ewidencję odpadów i zobowiązane do prowadzenia w tym zakresie sprawozdawczości.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403);
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579).


Cel szkolenia:
Szkolenie stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone omówieniu specyfiki zmian, jakie w przepisy dotyczące gospodarowania odpadami wdraża ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403). W związku z tym ma ono na celu przekazać jego uczestnikom istotę tych zmian – w materiałach szkoleniowych znajdą oni cenną wiedzę teoretyczną rozszerzoną o szereg praktycznych wskazówek, które pozwolą im skutecznie dostosować swoje wewnętrzne polityki do znowelizowanych wymogów gospodarowania odpadami.
Dostosowanie się do nowych regulacji przyniesie im szereg wymiernych korzyści, a jednocześnie – zapewni im wizerunek jednostek dbających o środowisko i działających zgodnie z obowiązującym prawem i najwyższymi standardami odpowiedzialnego biznesu.


Program szkolenia:

 1. KLUCZOWE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH.
  • Rejestr podmiotów.
  • Ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów.
  • Sprawozdawczość.
  • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
  • Sankcje.
  • BDO – inne zmiany ustawowe.
 2. SYSTEM BDO.
  • Moduł „Wnioski”.
  • Moduł „Rejestr podmiotów”.
  • Moduł „Ewidencja odpadów”.
  • Moduł „Sprawozdawczość”.


Wzór zaświadczenia:


Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym i pismem potwierdzającym przystąpienie do kursu oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi kursu: Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę – stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT – płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.