Każdy rodzaj pracy - niezależnie od jej charakteru czy miejsca wykonywania - wywiera pewien wpływ na kondycję, samopoczucie i zdrowie realizującego ją pracownika. Nieodpowiednie wykonywanie powierzonych czynności na skutek złej organizacji pracy, powtarzanie bardzo podobnych ruchów przez wiele godzin oraz niewłaściwe wyposażenie stanowisk i nieprzemyślane przygotowanie miejsca pracy mogą prowadzić do przeciążania organizmu, a w konsekwencji – powstania schorzeń i dolegliwości zdrowotnych. Nie pozostaje to bez wpływu na samopoczucie pracownika i wydajność jego pracy, a w ostateczności – może prowadzić nawet do powstania chorób zawodowych i wypadków.

Wskazówki jak unikać tych zagrożeń i zapewnić pracownikom należyty komfort pracy daje pracodawcy ergonomia – nauka, której nadrzędnym celem jest dostosowanie do możliwości i ograniczeń człowieka nie tylko środowiska i organizacji jego pracy, ale również życia i przedmiotów powszechnego użytku. Nie od dziś wiadomo, że wdrażanie zaleceń ergonomii gwarantuje firmom i instytucjom większą wydajność i zadowolenie pracowników, a także jest sposobem na niższe koszty pracownicze – pozwala zmniejszyć bowiem prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i chorób zawodowych oraz związanych z nimi wydatków na leczenie, rehabilitację czy odszkodowania, jak również kosztów absencji pracowników.

Stosowanie zasad ergonomii daje pracodawcom i ich pracownikom szereg wymiernych korzyści – warto zasady te znać i stosować je w miejscu pracy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu!


Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • pracownicy wyznaczeni do oceny bądź projektowania stanowisk pracy w zakresie ergonomii.


Podstawa prawna:
Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest udostępnienie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu ergonomii stanowisk pracy. Nabyta wiedza pozwoli im właściwie oceniać miejsca pracy i panujące na nich warunki, a w konsekwencji – projektować stanowiska pracy tak, by w jak największym zakresie dostosowane były do rodzaju wykonywanych na nich zadań oraz potrzeb korzystających z nich pracowników.


Program szkolenia:

 1. Pomieszczenia i stanowiska pracy
 2. Oświetlenie
 3. Ogrzewanie i wentylacja
 4. Organizacja stanowisk pracy
 5. Hałas
 6. Drgania mechaniczne
 7. Wymagania ergonomii dla stanowisk pracy z komputerem
 8. Prace szczególnie uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia kobiet
 9. Prace wzbronione młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
 10. Fizyczne i psychofizyczne czynniki niebezpieczne występujące w procesie pracy


Wzór zaświadczenia:
Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki, oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi : Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.