Instrukcje BHP to zbiory wewnątrzzakładowych regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, mające gwarantować bezpieczeństwo na terenie firmy/instytucji, jak również minimalizować ryzyko powstawania wypadków przy pracy. Ich opracowanie oraz udostępnianie pracownikom do stałego korzystania należy do obowiązków każdego pracodawcy.

Instrukcje BHP, określając zasady i sposoby wykonywania pracy w sposób bezpieczny, stanowią jedne z podstawowych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem pracowników. Pozwalają chronić ich przed ewentualnym zagrożeniem, co w znaczącym stopniu przekłada się na spadek wypadkowości na terenie miejsca pracy – pozwala to budować renomę jednostki bezpiecznej, uniknąć dodatkowych kosztów z tytułu absencji pracowników lub odszkodowań, a także niweluje stres i nieprzyjemności wynikające z kontroli powypadkowych. Praca w oparciu o profesjonalne i zrozumiałe instrukcje BHP zwiększa ponadto poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników – korzystnie wpływa to na komfort ich pracy oraz osiągane efekty. Warto zatem wiedzieć jak skutecznie instruować swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – zapraszamy do udziału w szkoleniu!


Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby kierujące pracownikami.


Podstawa prawna:
§41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).


Cel szkolenia:
Szkolenie stanowi kompleksowy instruktaż tworzenia instrukcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma ono na celu przekazać jego uczestnikom wiedzę, która pozwoli im na opracowanie i wdrożenie w firmie/instytucji profesjonalnych instrukcji BHP – w znaczącym stopniu przełoży się to na bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników i pozwoli spełnić ustawowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie wydawania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.


Program szkolenia:

 1. Ogólne wymagania dotyczące opracowania instrukcji
 2. Materiały pomocne przy opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Wymagania dla stanowisk pracy wynikające z przepisów prawa
 4. Urządzenia podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego
 5. Dokumentacja techniczno-ruchowa
 6. Organizacja stanowisk pracy
 7. Obsługa maszyn i innych urządzeń technicznych
 8. Transport i magazynowanie oraz ręczne prace transportowe
 9. Czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy
 10. Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
 11. Szkodliwe czynniki biologiczne
 12. Prace na wysokości
 13. Prace szczególnie uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia kobiet oraz prace wzbronione młodocianym
 14. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
 15. Młodociani
 16. Przykłady instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy


Wzór zaświadczenia:
Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki, oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi : Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.