Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym miejscu pracy spoczywa na pracodawcy – jest on odpowiedzialny za dobro swoich pracowników. Nie inaczej jest m.in. w sytuacji, gdy w tym samym miejscu pracę swą wykonują jednocześnie osoby zatrudnione przez różnych pracodawców – w tym jednak przypadku, w razie wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia zatrudnionych pracowników, pracodawcy ci winni zawsze współpracować ze sobą wedle wcześniej ustalonych zasad współdziałania. W przypadku prowadzenia działalności na tym samym terenie, do ich obowiązków należy ponadto wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracujących w tym miejscu pracowników.

Zadaniem koordynatora do spraw bezpieczeństwa i zagrożeń jest organizowanie, harmonizacja i uzgadnianie działań z zakresu BHP wszystkich współdzielących dane miejsce pracy pracodawców – może on zatem w sposób istotny wpływać na spójność systemu BHP na danym obiekcie czy w określonym zakładzie produkcyjnym. Jest to rola niezwykle odpowiedzialna, a jej znaczenie rośnie tym bardziej, im więcej podmiotów prowadzi działalność na danym terenie.

Niniejsze szkolenie to swoiste kompendium wiedzy z zakresu kontroli oraz organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowane z myślą o roli koordynatorów i ciążących na nich obowiązkach. Umożliwi im ono skuteczne sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem wszystkich zatrudnionych w danym miejscu pracy pracowników, a samym pracodawcom – spełnieniu wymogów ustawowych. Zapraszamy do udziału w szkoleniu!


Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby wyznaczone do pełnienie funkcji koordynatora sprawującego nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy w miejscu pracy.


Podstawa prawna:
Art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie koordynowania działań zapewniających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.


Program szkolenia:

 1. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Obowiązek zapobiegania zagrożeniom
 3. Czynniki powodujące zagrożenia w procesie pracy
 4. Obowiązek badań i pomiarów czynników szkodliwych, w tym:

4.1. prace związane z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

4.2. prace związane z narażeniem na czynniki chemiczne

4.3. prace związane z narażeniem na czynniki biologiczne

 1. Przygotowanie stanowisk pracy
 2. Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń
 3. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót budowlanych
 4. Wymagania BHP podczas ręcznych prac transportowych oraz przy używaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 5. Wypadki przy pracy
 6. Choroby zawodowe


Wzór zaświadczenia:
Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki, oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi : Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.