System zarządzania BHP jest narzędziem do nadzoru i usprawnienia bezpieczeństwa w firmie.

Rozwój gospodarki wymusił na przedsiębiorstwach silną walkę konkurencyjną, zwiększającą własną efektywność. Stale wprowadzane zmiany i rozwój technologiczny, powodują, że wciąż następują zmiany w procesach, warunkach i samej organizacji pracy. Podążając za zmianami, organizacje powinny być zdolne do skutecznego zapewnienia bezpiecznej pracy w zmieniających się warunkach tej pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.
Systematyczne działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zwiększają skuteczność tych działań. Uporządkowany system zarządzania jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w tej dziedzinie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych dla organizacji oraz w skali całego państwa.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!!!


Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • wyznaczeni przez pracodawców pracownicy, w tym osoby kierujące pracownikami lub odpowiedzialne za zarządzanie BHP w firmie.


Cel szkolenia:
Uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących norm i działań związanych z systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.


Ramowy program szkolenia:

 1. Historia norm
 2. Definicje
 3. ISO 45001
 4. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004
  • Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka BHP
  • Planowanie
  • Wdrażanie i funkcjonowanie
  • Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze
  • Przegląd zarządzania
 5. Rozpoczęcie prac wdrożeniowych


Wzór zaświadczenia:
Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym i pismem potwierdzającym przystąpienie do kursu oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi kursu: Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.