Placówki oświatowe odgrywają niebagatelną rolę w procesie kształcenia oraz wychowywania dzieci i młodzieży. Obecność uczniów czyni je szczególnymi, a zarazem i nietypowymi zakładami pracy – muszą one zapewnić nie tylko bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom, ale również bezpieczne warunki nauki swoim podopiecznym.

Zgodnie z aktualnymi danymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2013/2014 odnotowano ponad 71,5 tysiąca wypadków w placówkach oświatowych – głównie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jest to ponad 400 nieszczęśliwych zdarzeń więcej niż rok wcześniej – wskazanie te obrazuje jak duża odpowiedzialność spoczywa na dyrektorach placówek oświatowych, jak istotne jest zapewnienie przez nich warunków do bezpiecznej nauki dzieciom i młodzieży oraz jak istotna jest obecnie znajomość procedur powypadkowych w jednostkach oświatowych.

Czynności jakie należy podjąć w razie wystąpienia wypadku na terenie placówki, zarówno w odniesieniu do jej pracowników jak i podopiecznych, szczegółowo określają obowiązujące przepisy. Dotrzymanie skompilowanych procedur powypadkowych każdorazowo kontrolowane jest w razie zaistnienia wypadku, stąd - by umożliwić sprawne podjęcie niezbędnych czynności powypadkowych - Instytut Badań Marki oddaje do dyspozycji dyrektorów jednostek edukacyjnych profesjonalne szkolenie w tym zakresie. Stanowi ono swoiste kompendium wiedzy, zawiera szczegółowe i praktyczne wskazówki oraz - jako jedyne na rynku - zawiera gotowe wzory dokumentów sporządzanych w trakcie postępowania powypadkowego. Warto z niego skorzystać – zapraszamy!


Adresaci szkolenia:

  • dyrekcja placówki oświatowej.


Podstawa prawna:
Art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozdział 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69).


Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przybliżenie jego uczestnikom niezbędnych działań, które należy podjąć w ramach postępowania powypadkowego w placówce oświatowej. Przekazywana za jego pośrednictwem wiedza pozwoli prawidłowo zabezpieczać miejsce wypadku, sprawnie powołać zespół powypadkowy celem ustalenia przyczyn wypadku oraz jego okoliczności, właściwie opracować protokół powypadkowy czy w sposób należyty założyć i prowadzić rejestr wypadków na terenie szkoły.


Program szkolenia:

  1. Regulacje prawne z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy
  2. Obowiązki pracodawcy w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy
  3. Obowiązki pracownika w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy oraz jego uprawnienia w związku z wystąpieniem wypadku przy pracy
  4. Postępowanie w sytuacji wystąpienia wypadku ucznia
  5. Analiza przykładowej dokumentacji powypadkowej


Wzór zaświadczenia:
Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki, oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi : Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

  1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
  2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
  3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
  4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.