Pomimo usilnych starań pracodawców nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wypadki stanowią nieodłączny element każdej działalności gospodarczej i nie zawsze można się przed nimi ustrzec. Zarówno dla osoby poszkodowanej jak i jej pracodawcy zawsze stanowią one sytuację niezwykle trudną, zaś ich następstwem są nie tylko uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia czy nieplanowane koszty, ale również stres i nieprzyjemności wynikające z obowiązkowych do przeprowadzenia czynności powypadkowych.

W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest nie tylko podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających powstałe zagrożenie czy zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, ale również – ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz wypracowanie rozwiązań, które pozwolą zapobiec wystąpieniu podobnych wypadków w przyszłości. Wiąże się to z koniecznością powołania zespołu powypadkowego oraz przeprowadzenia stosownego postępowania, które winno przebiegać w myśl odgórnie ustalonych procedur – stopień wywiązania się z tych wymogów oraz rzetelność prowadzenia dokumentacji powypadkowej podlegają zawsze wnikliwej kontroli Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Obowiązująca pracodawcę procedura postępowania powypadkowego jest bardzo skomplikowana, jej niedochowanie jednak stanowi naruszenie przepisów BHP i swoiste wykroczenie przeciwko prawom pracownika – warto pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów dotyczących postępowania powypadkowego może skutkować nałożeniem na pracodawcę mandatu karnego w wysokości nawet do 2 000 złotych. W związku z tym, by ułatwić Państwu sprostanie wszystkim formalnościom i niezbędnym czynnościom powypadkowym, specjaliści Instytutu Badań Marki opracowali szkolenie stanowiące szczegółowe i praktyczne kompendium wiedzy, opatrzone gotowymi wzorami dokumentów – w razie konieczności, krok po kroku, w sposób zrozumiały i przejrzysty przeprowadzi ono Państwa przez wymagany przepisami tryb postępowania powypadkowego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!


Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby kierujące pracownikami,
 • pracownicy odpowiedzialni za procedury powypadkowe w firmie/instytucji.


Podstawa prawna:
Art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przybliżenie jego uczestnikom niezbędnych działań, które należy podjąć w ramach postępowania powypadkowego w zakładzie pracy. Dzięki szkoleniu będą oni wiedzieć w jaki sposób zabezpieczyć miejsce wypadku oraz jak powołać zespół powypadkowy celem ustalenia przyczyn wypadku i jego okoliczności. Istotnym elementem szkolenia są również informacje z zakresu poprawnego zakładania i prowadzenia rejestrów wypadków przy pracy oraz właściwego opracowywania protokołu powypadkowego.


Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy
 2. Obowiązki pracodawcy w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy
 3. Obowiązki pracownika w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy oraz jego uprawnienia w związku z wystąpieniem wypadku przy pracy
 4. Analiza przykładowej dokumentacji powypadkowej


Wzór zaświadczenia:
Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki, oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi : Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.