REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ INSTYTUT BADAŃ MARKI SP. Z O.O.

 1. Uczestnik szkolenia zawierając umowę z Instytutem Badań Marki jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się On z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki.
 2. Instytut Badań Marki Sp. z o.o. [dalej IBM] organizuje, a Klient dobrowolnie przystępuje do uczestnictwa w szkoleniu w formie samokształcenia kierowanego w rozumieniu § 1a pkt 5 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2004 r., nr 180 poz. 1860 ze zm.).
 3. Szkolenie realizowane jest na podstawie umowy z IBM, nawiązywanej ustnie podczas rozmowy telefonicznej z uprawnionym przedstawicielem IBM, który informuje o rodzaju szkolenia i warunkach współpracy, w tym o kosztach związanych z udziałem w szkoleniu. W wykonaniu zawartej umowy, IBM przesyła do Klienta odpowiednie materiały szkoleniowe, zgodnie z treścią umowy. Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą albo jednostki publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Każde szkolenie realizowane jest na podstawie odrębnej umowy. IBM nie proponuje Klientom zawarcia umów o charakterze długofalowym/ramowym.
 5. Materiał szkoleniowy stanowi: płyta CD wraz z kursem, egzemplarz testu egzaminacyjnego oraz dane do kontaktu (infolinia) ze specjalistami w zakresie objętym szkoleniem, a także faktura VAT wystawiana przez IBM. Materiał szkoleniowy przesyłany jest do uczestnika w formie przesyłki kurierskiej.
 6. Warunkiem uzyskania Zaświadczenia o odbyciu szkolenia jest wypełnienie otrzymanego testu egzaminacyjnego i po opatrzeniu go własnoręcznym podpisem, odesłanie na następujący adres:
  Instytut Badań Marki Sp. z o.o.
  ul. Modrzejowska 20
  41-200 Sosnowiec
 7. Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia zostanie wystawione bez dodatkowych opłat i przesłane na adres uczestnika w terminie 14 dni od daty przesłania testu egzaminacyjnego i jego pozytywnej ocenie przez kadrę IBM.
 8. W przypadku błędnego wypełnienia testu egzaminacyjnego i braku pozytywnej oceny IBM, uczestnik szkolenia zostanie o powyższym fakcie poinformowany przez IBM drogą listową, wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu powtórnego wypełnienia testu. Punkty 4) i 5) powyżej stosuje się odpowiednio.
 9. Powtórzenie testu egzaminacyjnego jest nieodpłatne, o ile przesyłka zawierająca egzemplarz testu egzaminacyjnego po poprawie, zostanie nadana nie później niż 3 (trzy) miesiące po dacie wystawienia faktury VAT, o której mowa w pkt 3) powyżej.
 10. Mając na uwadze, iż uczestnikiem szkolenia jest przedsiębiorca/jednostka publiczna z tytułu zawarcia umowy przysługują mu uprawnienia właściwe dla profesjonalnych uczestników obrotu, tj. w szczególności wyłączone jest prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 11. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność IBM z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.
 12. W razie uszkodzenia płyty CD w wyniku transportu, należy poinformować IBM drogą telefoniczną lub e-mailową, a nowy egzemplarz płyty CD zostanie do uczestnika przesłany.
 13. W razie pytań związanych z uczestnictwem w szkoleniu, IBM prowadzi infolinię i udostępnia uczestnikom następujące dane teleadresowe:
  • tel. (32) 438 99 70;
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..