Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów placówek, nauczycieli, pracowników oświatowych, pedagogów, SIP, opiekunów oraz osób zainteresowanych przedmiotem – realizowanym w formie samokształcenia kierowanego.


Cel szkolenia

Szkolenie stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone omówieniu specyfiki zmian, jakie w przepisy dotyczące gospodarowania odpadami wdraża ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403). W związku z tym ma ono na celu przekazać jego uczestnikom istotę tych zmian – w materiałach szkoleniowych znajdą oni cenną wiedzę teoretyczną rozszerzoną o szereg praktycznych wskazówek, które pozwolą im skutecznie dostosować swoje wewnętrzne polityki do znowelizowanych wymogów gospodarowania odpadami.
Dostosowanie się do nowych regulacji przyniesie im szereg wymiernych korzyści, a jednocześnie – zapewni im wizerunek jednostek dbających o środowisko i działających zgodnie z obowiązującym prawem i najwyższymi standardami odpowiedzialnego biznesu.

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzi do pozyskania konkretnej wiedzy i podniesienia kwalifikacji w obszarze komunikacji, przeciwdziałaniu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy w trakcie szkolenia zapoznają się z najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zachowań agresywnych, poznają przyczyny pojawiania się tego zjawiska, sposoby przeciwdziałania i konsekwencje braku wsparcia dla ucznia zmagającego się z takim problemem.

Szkolenie zaprezentuje zróżnicowane podejście do kwestii komunikacji. Uczestnicy poznają powody, dla których prosty przekaz może okazać się dla jego odbiorcy niezrozumiały, a znajomość zasad świadomego prowadzenia komunikacji w znaczącym stopniu wyeliminuje problemy z porozumieniem. Szkolenie wskaże schematy myślowe ludzi, wyjaśni mechanizmy rządzące emocjami oraz zaproponuje konkretne modele zachowań.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w skuteczne narzędzia wspierające w sytuacjach trudnych i nieoczekiwanych nie tylko z młodzieżą. Poznają oni między innymi sposoby reagowania na krytykę, postawę roszczeniową i asertywne zakreślanie granic zachowań niepożądanych.

Szkolenie ma na celu także wskazać uczestnikom znaczenie występowania postawy konfrontacyjnej u młodzieży. Dowiedzą się , iż opór i bunt to naturalny i konieczny etap w rozwoju młodego człowieka, który umożliwi mu zbudowanie tożsamości osobistej a w dorosłym życiu zagwarantuje zdefiniowany obraz samego siebie.


Ramowy program szkolenia:

  • zjawisko agresji i przemocy w pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • budowanie świadomości schematów komunikacyjnych;
  • typy zachowań interpersonalnych w budowaniu relacji w grupie;
  • asertywność jako bezpieczna forma w relacjach międzyludzkich;
  • modele zachowań w komunikacji;
  • sztuka zadawania pytań;
  • opór jak nieuświadomiony objaw sprzeciwu.


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

  • możliwość ukończenia szkolenia w dogodnym terminie dla każdego uczestnika;
  • zapoznanie pracowników z wiedzą w zakresie objętym szkoleniem i dzięki temu wyrównanie poziomu kompetencji;
  • możliwość przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich pracowników w ramach jednej inwestycji;
  • możliwość wielokrotnego korzystania z dostarczonych materiałów, np dla nowych pracowników;
  • dostarczenie materiałów szkoleniowych dostosowanych do zakresu szkolenia jak i potrzeb Państwa jednostki edukacyjnej.;


Wprowadzenie samokształcenia kierowanego jako stałego rozwiązania systemowego w Państwa placówce pozwoli uczestnikom na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji z uwzględnieniem konkretnych korzyści.


Wzór zaświadczenia:


Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym i pismem potwierdzającym przystąpienie do kursu oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi kursu: Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę – stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT – płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.