Środowiska pracy, choć różnorodne z racji swej specyfiki, rzadko wykazują charakter naturalny – składające się na każde takie środowisko czynniki zawsze oddziałują na przebywających w nim pracowników i często jest to oddziaływanie niekorzystne. Uciążliwy, szkodliwy lub wręcz niebezpieczny wpływ miejsca pracy na osoby zatrudnione zwiększa ryzyko wypadków, co nie pozostaje bez wpływu na dobro pracowników, jakość funkcjonowania firmy/instytucji oraz na ciążące na pracodawcy zobowiązania z zakresu BHP.

Odpowiedzialny za ochronę zdrowia i życia podległych mu pracowników, pracodawca zobligowany jest m.in. monitorować środowisko pracy pod kątem narażeń, dokonywać oceny ryzyka zawodowego oraz podejmować działania profilaktyczne minimalizujące to ryzyko.

Mnogość zagrożeń oraz szczegółowe unormowanie czynności je ograniczających i wymaganych od pracodawców w tym zakresie utrudniają wypracowanie skutecznego systemu przeciwdziałania zagrożeniom – nasze szkolenie przybliży Państwu te zagadnienia w sposób przystępny, pozwalając skutecznie minimalizować zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy. To istotne, gdyż szacuje się, że codziennie blisko milion pracowników na świecie ulega wypadkom przy pracy, a wiele tysięcy z tych wypadków kończy się śmiercią lub poważnymi chorobami zawodowymi pracowników. Zapraszamy do udziału w szkoleniu!


Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby kierujące pracownikami,
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie BHP w firmie/instytucji.


Podstawa prawna:
Art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przybliżenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku pracy. Nabyte kompetencje pozwolą im na dokonanie właściwej analizy zagrożeń, na które narażeni są pracownicy, miarodajne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz podjęcie działań ograniczających występowanie zagrożeń wypadkowych w miejscu pracy – kompetencje te stanowią podstawę skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w każdej firmie i instytucji.


Program szkolenia:

 1. Wstęp – definicje oraz klasyfikacja wypadków przy pracy
 2. Analiza zagrożeń w środowisku pracy

2.1. Czynniki niebezpieczne (urazowe)

2.2. Czynniki szkodliwe i uciążliwe

2.3. Metody eliminacji zagrożeń w środowisku pracy - ujęcie ogólne

 1. Wybrane zagrożenia w środowisku pracy i metody ich eliminacji

3.1. Zagrożenia związane z użytkowaniem urządzeń elektrycznych

3.2. Zagrożenia związane z hałasem

3.3. Zagrożenia związane z drganiami (wibracjami)

3.4. Zagrożenia substancjami chemicznymi

 1. Ocena ryzyka zawodowego
 2. Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy

5.2. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia

5.3. Powiadamianie o wypadku

5.4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków

5.5. Polecenia powypadkowe

5.6. Przygotowanie karty statystycznej wypadku

 1. Zagrożenia pożarowe
 2. Postępowanie w sytuacji zagrożenia – przypadek uwolnienia się substancji niebezpiecznych


Wzór zaświadczenia:
Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki, oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi : Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.