Właściwe funkcjonowanie firm i instytucji w dużej mierze zależy nie tylko od wiedzy i umiejętności zatrudnionych pracowników, ale również od kompetencji pracodawców i osób, którym zlecili oni kierowanie tymi pracownikami – ciąży na nich z tego tytułu szereg ustawowych obowiązków i wymogów. W zakresie niezbędnym do wypełniania swoich funkcji, pracodawcy i osoby na stanowiskach kierowniczych ustawowo są zobowiązani znać m.in. przepisy o ochronie pracy, w tym – przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się to z koniecznością obowiązkowego odbywania szkoleń w tym zakresie, a szkolenia te winny być okresowo powtarzane, celem odświeżania i uzupełniania niezbędnej wiedzy z zakresu BHP. Pierwsze z takich szkoleń pracodawca oraz osoby oddelegowane do kierowania pracownikami powinni zrealizować w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na zajmowanych stanowiskach, zaś każde kolejne szkolenie w zakresie BHP winni oni odbywać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

W odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowanie, Instytut Badań Marki oferuje Państwu profesjonalne i prowadzone metodą samokształcenia kierowanego szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób na stanowiskach kierowniczych. Pozwala ono spełnić wynikające z Kodeksu Pracy zobowiązania w tym zakresie i jest w pełni zgodne z zapisami Rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!


Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy – w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami i spółdzielniami;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby kierujące pracownikami – w tym kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych, mistrzowie i brygadziści.


Podstawa prawna:
Art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


Cel szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest pracodawcom i osobom wyznaczonym do kierowania pracownikami i ma charakter szkolenia okresowego – jego celem jest przypomnienie i uzupełnienie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki szkoleniu ugruntują oni swoje kwalifikacje co do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony podległych im pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, jak również – oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.


Program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego – w szczególności dyrektyw WE i konwencji MOP:

1.1. prezentacja i omówienie aktualnych przepisów, w tym dotyczących: obowiązków w zakresie bhp, odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy;

1.2. omówienie problemów związanych z interpretacją niektórych obowiązujących przepisów.

 1. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz czynnikami uciążliwymi i niebezpiecznymi, a także – ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z szczególnym uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, a także – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 3. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka, a także – omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
 4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym – zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy, np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników.
 7. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.


Wzór certyfikatu:
Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki, oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi : Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 5 lat od daty wystawienia.