Jednym z warunków dopuszczenia pracownika do pracy, prócz posiadania wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jest jego dostateczna znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – przeszkolenie pracowników w tym zakresie przed dopuszczeniem ich do pracy należy do obowiązków pracodawcy. Każde kolejne szkolenie w zakresie BHP pracownicy ci winni odbywać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

W odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowanie, Instytut Badań Marki oferuje Państwu profesjonalne i prowadzone metodą samokształcenia kierowanego szkolenie okresowe BHP dla pracowników służb medycznych. Pozwala ono spełnić wynikające z Kodeksu Pracy zobowiązania w tym zakresie i jest w pełni zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki  i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!


Adresaci szkolenia:

 • personel medyczny – osoby zatrudnione na stanowiskach w palcówkach służby zdrowia.


Podstawa prawna:
Art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


Cel szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest pracownikom personelu medycznego i ma charakter szkolenia okresowego – jego celem jest przypomnienie i uzupełnienie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki szkoleniu ugruntują oni swoje kwalifikacje co do identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, metod ograniczania/likwidacji tych zagrożeń, jak również – organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.


Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

1.1. prezentacja i omówienie aktualnych przepisów, w tym dotyczących:

 • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 • odpowiedzialności pracowników personelu medycznego związanej z wykonywanym zawodem,
 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nadzoru i kontroli warunków pracy;

1.2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

 1. Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy w przychodniach lekarskich.
 2. Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w służbie zdrowia, w tym – metody ochrony przed szkodliwym i niebezpiecznym wpływem czynników występujących w procesach pracy.
 3. Organizacja stanowisk pracy i obsługi sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, rentgenowskiego, itp.
 4. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.


Wzór zaświadczenia:
Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym i pismem potwierdzającym przystąpienie do kursu oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT za szkolenie ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi kursu (Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec).

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 5 lat od daty wystawienia.