Największym kapitałem każdej firmy i instytucji są ludzie, którzy je tworzą. Między innymi z tego powodu do szczególnych zadań każdego pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia podległych mu pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warunki te można budować poprzez odpowiednią organizację pracy, szkolenia BHP oraz tzw. prewencję wypadkową, czyli czynniki zwiększające u osób zatrudnionych świadomość i wiedzę z zakresu występowania zagrożeń w miejscu pracy i przeciwdziałania wypadkom.

Prewencja wypadkowa stanowi fundament skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy – koncentrując się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń, umożliwia wypracowanie działań eliminujących występowanie przyczyn wypadków zanim doprowadzą one do powstania urazów i szkód materialnych. W zdecydowanym stopniu ogranicza to wypadkowość miejscu pracy, a co za tym idzie – minimalizuje straty spowodowane absencją chorobową pracowników i wypadkami przy pracy.

Doceniając znaczenie prewencji wypadkowej oraz wspomagając pracodawców w jej wdrażaniu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął się dofinansowania podejmowanych przez nich działań i inwestycji mających docelowo przełożyć się na poprawę warunków BHP. O znaczeniu prewencji w odniesieniu do wypadków przy pracy świadczą jednak przede wszystkim statystyki wypadkowości – według organizacji zajmujących się bezpieczeństwem pracy, codziennie blisko milion pracowników na świecie ulega wypadkom przy pracy, a wiele tysięcy z tych wypadków kończy się śmiercią lub poważnymi chorobami zawodowymi pracowników. Warto zatem dbać o bezpieczeństwo i minimalizować zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy – pomoże w tym Państwu nasze szkolenie. Zapraszamy!


Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • wyznaczeni przez pracodawców pracownicy – w tym osoby kierujące pracownikami lub odpowiedzialne za zarządzanie BHP w firmie/instytucji.


Podstawa prawna:
Art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przybliżenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu określania zagrożeń w miejscu pracy i przeciwdziałania wypadkom. Stanowi to podstawę skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w każdej firmie i instytucji oraz umożliwia wypracowanie i wprowadzenie działań systemowych, ograniczających występowanie zagrożeń wypadkowych w miejscu pracy.


Program szkolenia:

 1. Wstęp – definicje oraz statystyka i koszty wynikające z wypadków przy pracy
 2. Obowiązki pracodawcy w sytuacji wypadku przy pracy

2.1. Udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

2.2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

2.3. Zgłaszanie wypadku

2.4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku

2.5. Sporządzanie protokołu powypadkowego

2.6. Polecenia powypadkowe

2.7. Rejestr i statystyczna karta wypadków przy pracy

 1. Odpowiedzialność właściciela za bezpieczeństwo klienta
 2. Rejestr i statystyczna karta wypadków przy pracy

4.1. Obszary zarządzania bezpieczeństwem pracy

4.2. Ocena ryzyka zawodowego

4.3. Przeciwdziałanie wypadkom

4.4. Monitorowanie stanu BHP

 1. Program dofinansowania ZUS


Wzór zaświadczenia:
Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki, oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi : Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.