Społeczna Inspekcja Pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Społeczna inspekcja pracy została powołana w trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. Umieszczenie instytucji społecznego nadzoru nad warunkami pracy obok organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w akcie prawnym będącym podstawowym dokumentem prawa pracy, stawia społecznych inspektorów pracy na doskonałej pozycji wyjściowej do trudnych rozmów z pracodawcami.
Na pracodawcy spoczywa obowiązek skierowania i sfinansowania szkolenia społecznego inspektora pracy.


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie, aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. roli, zadań i uprawnień Społecznego Inspektora Pracy oraz przedstawiciela pracowników;
 3. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 4. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 5. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.


Podstawa prawna:
[1] rozdział 2 w art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 567)
[2] §2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Społecznych Inspektorów Pracy;
 • Przedstawicieli pracowników, członków zespołów powypadkowych, członków komisji oceniającej ryzyko zawodowe.


Ramowy program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpie-czeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynaro-dowego (dyrektyw i rozporządzeń WE, konwencji MOP).
 2. Rola, zadania, uprawnienia społecznego inspektora pracy.
 3. Rola cech osobowych i kompetencji interpersonalnych w wykonywaniu obowiązków społecznego inspektora pracy.
 4. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 5. Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 6. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 8. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 9. Nowoczesne metody propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Organizacja i metodyka kontroli warunków pracy.
 11. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz problemy ochrony przeciwpożarowej.
Wzór zaświadczenia:


Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym i pismem potwierdzającym przystąpienie do kursu oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi kursu: Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.