W dniu 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła wystąpienie pandemii COVID-19. W skali międzynarodowej zostały podjęte działania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zachorowań.Epidemia koronawirusa zmieniła również obraz pracy w Polsce. Zgodnie z art. 207 § 1 k.p. to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają ani obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ani powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Obowiązek ten spoczywa ostatecznie na osobach zarządzających jednostką organizacyjną i to oni będą rozliczani z powziętych środków bezpieczeństwa. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w celu uniknięcia zakażenia. Wielu pracowników zostało odesłanych do domów, by stamtąd wykonywać swoje obowiązki w formie pracy zdalnej.

Nowa rzeczywistość i warunki pracy niestety nie pozwalają w pełni uniknąć zdarzeń wypadkowych.

W okresie pandemii, podobnie jak w każdym innym przypadku, może dojść do wypadku przy pracy.

Wypadek przy pracy w firmie to wyjątkowo trudna sytuacja, zarówno dla osoby poszkodowanej, jak i pracodawcy. Wymaga przestrzegania bardzo skomplikowanej procedury i nawet, jeśli określone zdarzenie, już na wstępnym etapie rozpoznania, kwalifikowane jest, jako „zwykły” wypadek, pozostający bez powiązania z pracą, to i tak musi zostać przeprowadzone postępowanie powypadkowe.

W okresie pandemii, podobnie jak w każdym innym przypadku, może dojść do wypadku przy pracy. Niestety epidemia koronawirusa oraz ograniczenia z nią związane zdecydowanie nie usprawniają procedury powypadkowej.

Zmienione formy pracy, w tym praca zdalna powodują wiele kłopotów z właściwą kwalifikacją zdarzenia.

Jak zatem przeprowadzić postępowanie powypadkowe zgodnie z przepisami, ale i bezpiecznie dla uczestników?


Dzięki naszemu szkoleniu, każdy pracodawca dowie się o swoich obowiązkach:

 • zabezpieczenia miejsc pracy w związku z pandemią koronawirusa;
 • postępowania w sytuacji wypadku przy pracy w czasie epidemii


Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • wyznaczeni przez pracodawców pracownicy - w tym osoby kierujące pracownikami lub odpowiedzialne za zarządzanie BHP w firmie/instytucji.


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu zabezpieczenia miejsc pracy w związku z pandemią koronawirusa oraz postępowania w sytuacji wypadku przy pracy w czasie epidemii.


Ramowy program szkolenia:

 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
  1. Statystyka wypadków.
  2. Koszty wypadków.
  3. Definicje wypadku.
 2. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W SYTUACJI WYPADKU PRZY PRACY W DOBIE PANDEMII.
 3. PRZECIWDZIAŁANIE WYPADKOM.
 4. PRACA ZDALNA A WYPADEK PRZY PRACY.


Wzór zaświadczenia:


Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym i pismem potwierdzającym przystąpienie do kursu oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi kursu: Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę - stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT - płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.