Prace narażające pracowników na działanie czynników biologicznych występują na całym świecie i dotyczą każdego społeczeństwa. Szacuje się, że co najmniej kilkaset milionów ludzi narażonych jest na oddziaływanie czynników biologicznych w skali całej kuli ziemskiej. W bardzo wielu środowiskach pracy są one głównym zagrożeniem, stanowią więc ważny problem medycyny pracy oraz zdrowia publicznego.

Nowoczesne rozwiązania problemu narażenia zawodowego na czynniki biologiczne wymagają od nas zmiany orientacji działań z naprawczych na zapobiegawcze.

W Polsce zagadnienia te jednoznacznie reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.AKTY PRAWNE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki W krajach Unii Europejskiej kwestie dotyczące ochrony zdrowia pracowników przed skutkami ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne reguluje dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 września 2000 roku.


DYREKTYWA 2000/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 18 września 2000 r.

w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

Zgodnie z wymaganiami obu aktów prawnych, pracodawca jest zobowiązany do dokonania i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego wywołanego przez szkodliwe czynniki biologiczne.


Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • wyznaczeni przez pracodawców pracownicy – w tym osoby kierujące pracownikami lub odpowiedzialne za zarządzanie BHP w firmie/instytucji.


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie działań, które powinien wdrożyć pracodawca w związku z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy, a także wdrożenie profilaktyki ograniczającej narażenie pracowników na szkodliwe działanie tych czynników.


Ramowy program szkolenia:

 1. WPROWADZENIE.
 2. SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE.
 3. GRUPY ZAGROŻENIA.
  1. Grupa zagrożenia 1.
  2. Grupa zagrożenia 2.
  3. Grupa zagrożenia 3.
  4. Grupa zagrożenia 3**
  5. Grupa zagrożenia 4.
 4. PRACE NARAŻAJĄCE PRACOWNIKÓW NA DZIAŁANIE SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH.
 5. NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE.
 6. OBOWIĄZKI PRACODAWCY.
  1. Środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u źródła.
  2. Środki organizacyjne.
  3. Środki higieniczne.
  4. Środki ochrony indywidualnej.
  5. Pomiary czynników biologicznych w środowisku pracy.
  6. Zawodowa profilaktyka medyczna.
   6.1 Badania profilaktyczne.
   6.2 Szczepienia ochronne.
   6.3 Ochrona zdrowia kobiet w ciąży.
   6.4 Ochrona zdrowia pracowników młodocianych.
 7. REJESTR PRAC NARAŻAJĄCYCH PRACOWNIKÓW NA DZIAŁANIE SZKODLIWEGO CZYNNIKA BIOLOGICZNEGO.
 8. REJESTR PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH.
 9. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO.
 10. PROFILAKTYKA.
 11. DEZYNFEKCJA.
 12. SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE W ŚRODOWISKU PRACY BIUROWEJ.
  1. Grzyby i bakterie.
  2. Wirusy.
 13. SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH
 14. PASOŻYTY.
 15. WĄGLIK.
 16. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII.


Wzór zaświadczenia:


Uwagi:
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przesyłkę pobraniową z materiałami dydaktycznymi, testem egzaminacyjnym i pismem potwierdzającym przystąpienie do kursu oraz fakturą VAT, a także – dostęp do konsultacji telefonicznych z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki oraz gwarancję wydania mu imiennego zaświadczenia po pomyślnym zaliczeniu egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zaliczenie warunkuje ukończenie testu z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestnik od dnia wystawienia faktury VAT ma 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie własnoręcznie podpisanego testu egzaminacyjnego organizatorowi kursu: Instytut Badań Marki, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec.

Jak przystąpić do szkolenia?

Bezcenna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest na wyciągnięcie ręki – aby ją pozyskać i przystąpić do szkolenia wystarczy:

 1. Zgłosić chęć udziału w kursie – zainteresowany przystąpieniem do kursu pracodawca/przedsiębiorca, po telefonicznym przedstawieniu mu oferty szkolenia przez konsultanta Instytutu Badań Marki, musi wyrazić na to zgodę – stanowi to podstawowy warunek wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Odebrać materiały szkoleniowe – wyrażenie zgody na udział w szkoleniu uprawnia do uczestnictwa w kursie i otrzymania przesyłki pobraniowej, zawierającej materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, pismo potwierdzające przystąpienie do szkolenia oraz fakturę VAT – płatności za udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze w/w przesyłki;
 3. Rozwiązać test egzaminacyjny – od dnia wystawienia faktury VAT, uczestnicy szkolenia mają 3 miesiące na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, rozwiązanie przedłożonego im testu egzaminacyjnego i przesłanie go do Instytutu Badań Marki, gdzie oceni go komisja egzaminacyjna;
 4. Odebrać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – poprawne wypełnienie testu przesądza o zdaniu egzaminu szkolenia z wynikiem pozytywnym, czego potwierdzenie stanowi imienne zaświadczenie przekazane uczestnikowi kursu w ciągu 10 dni od wydania komisyjnej oceny jego testu egzaminacyjnego.


*) zaświadczenie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia.